خدا از رگ گردن به ما نزدیک تر است.!!

خدایی که میتوان با دهان بسته صدایش کرد...  بدون هیچ حواسی میتوان احساسش کرد!!

 آری خدا همه جا هست !!

 خدا در دل های شکسته ی من و تو هست! 

خدا در آغوش پدر و مادر است !!.

خدا در دستان کارگر زحمت کشیست که نان حلال میخورد!!خدا در چشمان دخترک گل فروشیست که در خیابان ایستاده و با نا امیدی به اطراف نگاه میکند..!!

خدا در قلب کودکیست،
که در همسایگی حاجی
از فقر ناله می کند..!
و حاجی در بین عرب ها؛
به دنبال خدا می گردد...!!

خدا همه جا هست کافیست که با چشمان باز نگاه کنید!!