سلام ایرانم 

این روزها از همیشه خسته تر  و نا امید تر هستی!این روزها شاهد غم و اندوه مردمانت‌ هستی و مانند مردمانت‌ در سوگ نشستی .

این روزها بیش از گذشته به مردمانت‌ نیاز داری ولی افسوس که مردمانت‌ نانی برای خوردن ندارند.

این روزها همگی خسته شدیم از همه تسلیت گفتن های تکراری،از دزدی و غارت،از تجاوز و فحشا، از..... و....

 وطنم امروزه کمتر کسی پیدا میشود که به فکر من و تو باشد .همه به فکر خودشان هستند.!!بله درسته کسی به فکر دیگری نیست... مردمانت‌ دلشان خون شده است.چون خودشان به خودشان ظلم میکنند!! اگر ما مردمان با فرهنگ می شدیم و ذره ای شعور در کارهایمان قرار می دادیم الان وضعیت بهتری داشتیم.!!

ادامه مطلبم

سخنی با مردمانم:

همیشه از مسئولین گله داریم ولی خودمون چه  کسی هستیم؟ ما خودمان ستم پذیریم،بی فرهنگیم،بی مسئولیتیم و....

بعضی از این مسئولین مستقیم بدست ما انتخاب میشوند! و بعضیا غیر مستقیم!!

اگر خودمان فردا فرزندانی درست و با فرهنگ تربیت کنیم بی شک ایرانی زیباتر خواهند ساخت ‌‌...

امروزم دیر نیست!! مردمم بدانید اگر ما خودمان را بسازیم وطن هم در کنار ما ساخته خواهد شد!!

وطنم:

حرفایم  تمام شد  گرچه کوتاه بود ولی ارزش خواندن داشت..

و در آخر...

خواستم بگویم این روزها هم میگذرد...