سلام کودکی من...

امیدوارم هرجا که هستی حالت خوب باشد!!

خیلی بی وفا بودی !؛این روز ها بدجور دلتنگت شده ام!

دلتنگ خنده های از ته دلت شده ام...

دلتنگ تیله بازی ،گل کوچیک،قایم موشک و...

دلتنگ دبستانم...

دلتنگ بازی با دوستان...دلتنگ روز بارانی که از مدرسه دوان دوان به خانه می آمدم...

دلتنگ زنگ ورزش دبستانم....دلتنگ مشق نوشتن....

دلتنگ سرمای زمستان...دلتنگ روزهای ابری...

دلتنگ همان روزهای بارانی هستم که بعد از باران بازی میچسپید!!

دلتنگ آن روز هایی هستم که عصری با دوستانم در زمین خاکی!باهم فوتبال بازی می کردیم‌‌..

ولی.....ولش کن...

بیشتر دلتنگ همان روز هایی هستم که در خانه ها صفا بود و خبری از اینترنت نبود ...آن روزها همه در کنار همدیگر بودیم هوای هم را داشتیم ولی حالا چی؟

 دلتنگ خیلی چیزها هستم ...در دلم چیزهای زیادی میگذرد..ولی بگذار بگذرد...

شاید الان هم دیر نباشد ولی دیگر لذت دوران کودکی را ندارد!!