گاه گاهی که دلم میگیرد...
به خودم می گویم:
بشکن قفلی را که درونت داری!!
تو خدا را داری!
خدا اول و آخر با ماست.