تاریخ


شخصا تاریخ رو دوست دارم خیلی راز تو دلشه خیلی پیچیدست

برای من خیلی جذابه 

کاشکی به تاریخ و گذشته توجه بیشتری میشد که از اشتباهات  درس بیشتری بگیریم ...

ای کاش کتاب تاریخ رو تا دانشگاه ثابت داشتیم حداقل از خیلی کتابای بی فایده بهتره.