چقدر دردناکه این تصاویر

کاممون رو تلخ کرد...

خدا بخیرکنه امیدوارم خیلی شهید نداشته باشیم