وطن تنها میراثی هست که هرگز نمیتوان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت.