از سختی نهراسید سختی مرد را میسازد....


روز های سخت هم خواهد گذشت....