آبانمون رو که با قدرت گذروندیم. میریم که آذرم با تموم قدرت بگذرونیم::)

پیش بسوی موفقیت