خدایا ممنون که امسال مارو از خشکی نجات دادی:)) با بارون های پاییزی جون تازه ای به استانمون بخشیدی!!